Slovník pojmov pre obchodovanie a investovanie na FOREXe

Slovník základných pojmov a termínov najčastejšie používaných v suvislosti z obchodovaním na forexe.

 

Arbitrage (Arbitráž) – Nákup alebo predaj inštrumentu na forexe za súčasného otvorenia pozície do opačného smeru za účelom využitia malých rozdielov v cene medzi trhmi.

Ask (Offer) Price – Cena na ktorej je trh pripravený predať forex kontrakt obchodníkovy. Na tejto cene obchodník nakupuje základnú menu. V zobrazení ceny inštrumentu na forexe sa tento údaj nachádza napravo (USD/CHF 1.4647/1.4650).

 

Bar Chart (Paličkový graf) – Typ tabuľky, ktorý pozostáva zo štyroch významných prvkov: High a low - nachádzajúce sa na vertikálnej čiare, otváracia cena (opening price) znázornená malou horizontálnou čiarou naľavo od paličky a uzatváracia cena (closing price) znázornená malou horizontálnou čiarou napravo od paličky ceny na forexe.

 

Base Currency (Základná, hlavná mena) – Prvá mena menového páru na forexe. Graf ukazuje hodnotu základnej meny oproti druhej mene. Napríklad ak je aktuálna cena USD/CHF 1.6515 znamená to, že jeden dolár ma cenu 1.6215 franku (CHF).

 

Bear Market (medvedí trh) – Trh definovaný klesajúcimi cenami.

Bid Price -  Bid je cena na ktorej je trh pripravený kúpiť od obchodníka kontrakt pre daný  menový pár na forexe.  V zobrazení ceny inštrumentu na forexe sa tento údaj nachádza naľavo (USD/CHF 1.4647/1.4650).

Bid/Ask Spread  - (Rozdiel ceny medzi bid/ask) – Tento rozdiel zahŕňa náklady forex brokera a banky na otvorenie pozície pre obchodníka. 

Book (Kniha) – V prostredí profesionálnych forex obchodníkov kniha predstavuje súpis všetkých obchodov / pozícií uskutočnených obchodníkom. (príklad)

Broker – Jednotlivec alebo spoločnosť ktorá funguje ako sprostredkovateľ medzi predávajúcimi a nakupujúcimi obchodníkmi. Brokery umožňujú jednotlivcovi obchodovať na forexe. Túto službu poskytuje za poplatok (obvykle zahrnutý v rozdiele ceny bid/ask ) alebo komisiu. (porovn anie brokerov)

 

Bull Market (Býčí trh) – Trh definovaný stúpajúcimi cenami.

Cable ( Kábel) – Obchodný slang slúžiaci na označenie sterlingu / amerického  dolára pri obchodovaní na forexe. (Údaje o cene boli pôvodne prenášané káblom cez atlantik.

Candlestick Chart (Sviečkový graf) – Spôsob zobrazenia ceny na forexe indikujúci rozsah obchodovania v danom časovom horizonte ale aj otváraciu a uzatváraciu cenu.(viac o sviečkových formáciach)

Chartist – Jednotlivec využívajúci graf na interpretáciu historických dát, za účelom identifikácie trendu a predvídania budúcich pohybov ceny na forexe /inom trhu. Takýto obchodný štýl sa označuje aj ako technický obchodník (Technical Trader).(príklad technickej o bchodnej stratégie)

Closed Position (Uzatvorená pozícia) – Zlikvidovaná obchodná pozícia na forexe. Proces uzatvorenia pozície prebehne nákupom alebo predajom určitého množstva meny na vyrovnanie rovnakej sumy otvoreného obchodu.

Commission (komisia) – Poplatok za vykonaný obchod, ktorý si účtuje broker.

Contract (kontrakt) – Štandardná obchodná jednotka pri obchodovaní na forexe / iných trhoch.

Counter Currency (Protimena) – Druhá mena v menovom páre. Napríklad CAD v EUR/CAD.

Cross Currency Pairs or Cross Rate (Krížové menové páry) - Transakcia na forexe, kedy je jeden menový pár obchodovaný proti druhému. Napríklad EUR/USD.

Currency symbols (Symboly jednotlivých mien)

AUD – Austrálsky dolár

 CAD – Kanadský dolár

 EUR - Euro

 JPY – Japonský jen

 GBP – Britská libra.

 CHF – Švajčiarsky frank

NZD – Novozélandsky dolár

 

Currency Pair  (Menový pár) – Dve meny tvoriace inštrument obchodovaný na forexe.

Day Trader (Intradenný obchodník) – Špekulant otvárajúci pozície, ktoré likviduje / uzatvára pred uzatvorením trhu v ten istý deň.(príklady intradenných obchodníkov)

Derivative (Derivát) - Kontrakt meniaci svoju hodnotu na základe vzťahu k pohybu iného inštrumentu . Forex Opcie sú typickím príkladom.

Devaluation (Devalvácia) – Zámerné zníženie ceny meny na forexe.  Obvykle po oficiálnom oznámení.

Economic Indicator (Ekonomický ukazovateľ) – Vládou vydávaná štatistika indikujúca súčasný ekonomický rast a stabilitu. Bežné používané ukazovatele sú : miera nezamestnanosti, hrubý domáci produkt (Gross Domestic Product -GDP), inflácia.

Federal Reserve (Fed) . - Centrálna banka v spojených štátoch.

Forward – Dopredu špecifikovaný výmenný kurz na forex kontrakt, ktorý platí na termín dohodnutý predom, na základe úrokových mier pre jednotlivé menové páry.

Fundamental Analysis (Fundamentálna analýza) - Analýza ekonomických a politických informácií za účelom predvídania budúcich pohybov na forexe / inom trhu. (treba mať na zreteli, že tieto správy nemusia byť nutne presné)

Futures Contract (futures kontrakt) Obligácia obchodovať inštrument alebo tovar na budúcej cene v budúcnosti. Futures kontrakty sú obchodované výmenou (Exchange- Traded Contacts - ETC).

Going Long - The purchase of a stock, commodity, or currency for investment or speculation.

Going Short - The selling of a currency or instrument not owned by the seller.

Going Long ( obchodovať long, nákup) – Nákup akcií, komodity alebo menového páru na forexe z očakávaním rastu ceny a za účelom investície alebo špekulácie.

Going Short ( obchodovať short, predaj) – Predaj menového páru na forexe z očakávaním poklesu ceny a za účelom investície alebo špekulácie. Predávajúci obchodník nevlastní kontrakt.

Hedge (hedžing) – Otvorenie pozície alebo ich kombinácií za účelom redukcie rizika na primárnej pozícií . (brokeri po voľujúci hedging)

Intervention (intervencia) – Zásah centrálnej banky ktorý má ovplyvniť cenu danej meny tým že banka vo veľkom vstúpi na trh. Ak má byť zmena výraznejšia  je potrebný kolektívny zásah skupiny bánk na ovplyvnenie inštrumentu na forexe

Kiwi – Slangový výraz pre novozélandský dolár

Leverage (páka) – Tiež nazívaný margin. Pomer sumy použitej na transakciu a sumy na depozite.(broker povoľujúci páku a ž 1:1000 )

Limit order ( príkaz na cene) – Príkaz z obmedzením na maximálnu cenu ktorú je obchodník ochotný zaplatiť alebo obdržať.

Liquidity (likvidita) – Schopnosť trhu priať veľké objednávky bez zásadného vplyvu na stabilitu ceny (najlikvidnejší trh a ký kedy existoval)

Long position (otvorený nákup) – Pozícia kedy je pre obchodníka výhodné keď cena porastie. Táto situácia nastane keď obchodník nakúpil základnú menu za menu sekundárnu.

Lot Základná jednotka na meranie sumy obchodu.

Margin – Suma ktorou investor musí disponovať na otvorenie pozície.

Margin Call – Upozornenie alebo požiadavka od brokera o doplnenie prostriedkov na účte alebo inú záruku umožnujúcu naďalej držať obchodnú pozíciu, ktorá sa výrazne pohla proti klientovi. Pre obchodníka veľmi kritická situácia, preto by sa mal snažiť za každú cenu tomuto upozorneniu vyhnúť.

Market Maker (Tvorca thu) – Díler neustále upravujúci cenu bid/ask na forexe  tak aby mohol vzniknúť trh, ktorý uspokojí požiadavky nakupujúcich aj predávajúcich.

Market Risk (Trhové riziko) – Miera rizika vystavenia zmenám na trhu

Net Position – Množstvo nakúpenej meny na forexe, ktoré ešte nebolo vyrovnané transakciou na opačnej strane trhu.

Offer (ask) – Cena za ktorú je tvorca trhu ochotný predať menu.

One Cancels the Other Order (OCO) (Jedna ruší druhú - typ objednávky) – Typ objednávky na forexe, kedy spustenie jednej z objednávok automaticky zruší požiadavku na druhú pozíciu. (napr. čakanie na prelomenie tunela z jednej alebo druhej strany)

Open order (Otvoriť pozíciu na cene) – Objednávka, kedy bude obchod otvorený po tom čo sa trh dotkne obchodníkom určenej ceny.

Open position (Otvorená pozícia) – Aktívny obchod ktorý je reprezentovaný neuzavretým profitom alebo stratou.

 

Overnight Position (Pozícia držaná počas noci) – Obchod ktorý zostane otvorený do nasledujúceho pracovného dňa.

Order (Príkaz) – Príkaz na vykonanie obchodu na špecifickej cene.

Position (Pozícia) – Celková suma pozícií držaná v danej mene.

Pips (Pipy)-  Najmenšia jednotka ceny pre ľubovoľný menový pár na forexe. Jednotky pridané alebo odobraté zo štvrtého decimálneho miesta sú tiež označované ako body (0.0001).

Profit /Loss - "P/L" - Gain/Loss – (Zisk/strata) – Zrealizovaný (uzavretý) zisk alebo strata z uzavretých obchodných pozícií spolu z teoretickým ziskom alebo stratou z obchodov, ktoré ešte neboli uzavreté.

Quote – Informatívna trhová cena na forexe.

Rally (Nárast) – Zotavenie nárast ceny po dočasnom pok lese.

Range (Rozsah) – Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou zaznamenanou cenou v danom období. Indikuje aktivitu na trhu a prítomnosť tre ndu.

Rate – Cena meny vo vzťahu k referenčnej mene, termín zvyčajne používaný pri obchodovaní na forexe.

Resistance (Rezistencia, odpor) – Termín technickej analýzy indikujúci špecifickú cenovú hladinu, na ktorej analytici predpokladajú masívny predaj ( spomalenie alebo zastavenie nárastu ceny)

Revaluation (Revalvácia) – Zvýšenie hodnoty meny vo vzťahu k druhej mene ako dôsledok intervencie centrálnej banky.( Opak devalvácie)

Risk Management ( Manažment rizika) - Zapojenie finančnej analýzy a obchodných techník/forex stratégií, za účelom zníženia rizika pri obchodovaní.

Roll-Over – Proces kedy sa vysporiadanie obchodu na forexe posunie do ďalšieho dňa. Cena/ poplatok za tento proces závisí od aktuálnej úrokovej miery na zapojené menové páry.

Settlement (Vysporiadanie ) – Proces kedy je obchod zapísaný do záznamov ( Pozri book) ako záznam pre protistrany zúčastňujúce sa obchodu. Nemusí dôjsť k skutočnej fyzickej výmene devíz (forex).

Short Position (Otvorený obchod short / predaj) – Investícia, kedy je profit dosiahnutý poklesom ceny inštrumentu - teda jeho predajom na vyššej cene.

Spot Price – Aktuálna trhová cena na forexe. Cena, ktorú obchodník využije na vstup do pozície v reálnom čase.

Spread ( Rozdiel kurzov) – Rozdiel medzi cenou za ktorú obchodník nakupuje a predáva v danej chvíli  (cena bid a offer na forexe)

Sterling – Slang forex obchodníkov používaný na označenie britskej libry.

Stop Loss Order (Príkaz stop loss, koniec straty, SL) – Typ príkazu, kedy je otvorená pozícia okamžite zlikvidovaná na špecifickej cene. Tento typ príkazu je na forexe používaný na zamedzenie strát alebo ochranu už dosiahnutého zisku po tom čo sa pozícia pohne proti investorovi.

Support Levels (hladina / úroveň podpory) – V technickej analýze indikuje špecifickú cenovú hladinu symbolizujúcu podlahu ktorá bráni cene padnúť hlbšie.

Swap  - Spoplatnený simultánny predaj a nákup rovnakého množstva danej meny na forexe

Swissy – Slang používaný forex obchodníkmi na označenie švajčiarskeho franku.

Technical Analysis ( Technická analýza) – Snaha predvídať budúce pohyby ceny na forexe na základe historických trhových záznamov .

Tick – Minimálna zmena v cene nahor alebo nadol

Transaction Cost ( Náklady transakcie) – Poplatky za predaj alebo nákpu daného inštrumentu  na forexe ( Spread, swap, komisia )

Turnover (Obrat) – Absolútna hodnota uskutočnených transakcií za daný čas, tiež označovaná ako objem obchodu.

Unrealized Gain/Loss – Teoretická hodnota zisku alebo straty pri otvorenej pozícií na forexe za aktuálnych podmienok. Táto hodnota sa stáva skutočnou po uzatvorení pozície.

Uptick – Nový záznam ceny na forexe z vyššou hodnotou ako predchádzajúci záznam .

Volatility (Vol) –Štatistické meranie rozsahu pohybu ceny za určité obdobie ktoré odráža aktivitu na trhu.

Obdobie relatívne vysokej volatility

Obdobie relatívne nízkej volatility

FOREX strategies

Obchodovanie s CFD a Forexom nemusi býť vhodné pre všetkých investorov, pretože predstavuje vysoko špekulatívnu a rizikovú investíciu. Pred začatím obchodovania Vám dôrazne odporúčame zoznámiť sa so všetkými potenciálnymi rizikami súvisiace s obchodovaním CFD a Forexu, rovnako tak ako s pravidlami obchodovania týchto finančných nástrojov.